سامانه یکپارچه مدیریت منابع انسانی Human Resources

مدیریت زمان و افزایش بهره‌وری پرسنل در عین فراهم نمودن رفاه آنان نیازمند یک برنامه‌ریزی هوشمندانه است.

سامانه آموزش پرسنل
سامانه کارکرد پرسنل
سامانه انتخابات سازمانی
سامانه بهداشت و درمان
سامانه خدمات نیروی انسانی
سامانه نظام پیشنهادات
سامانه آرشیو سازمانی
سامانه جذب و استخدام
سامانه حقوق و دستمزد
سامانه پروفایل پرسنل
سامانه رستوران و نقلیه
سامانه داشبورد مدیریتی
سامانه اطلاعات پرسنل
سامانه ارزشیابی پرسنل
سامانه حراست سازمان
سامانه مدیریت کارها و وظایف
سامانه اطلاعات پرسنل
در این سامانه کلیه اطلاعات پرسنل با تمام جزئیات قابل ثبت و نگهداری است. افزون بر اطلاعات فردی، مواردی نظیر افراد تحت تکفل، مدارک تحصیلی، حسابهای بانکی، سوابق شغلی، سوابق ایثارگری و… بصورت کامل در این سامانه پوشش داده شده است.
امکان ثبت احکام پرسنلی
امکان ثبت احکام کارگزینی به صورت خودکار
امکان ایجاد عوامل حکمی به صورت فردی/گروهی
امکان تعریف انواع بیمه های پرسنل و افراد تحت تکفل
محاسبه ذخیره سنوات و مرخصی پرسنل
قابلیت ثبت چارت سازمانی، مشاغل و سمت های سازمانی به صورت های مصوب و اجرایی
قابلیت تعریف و گروه بندی عوامل حضور و غیاب به هر نوع دلخواه
قابلیت صدور احکام معوقه
سامانه حقوق و دستمزد
در این سامانه کاربر می‌تواند عوامل حقوق را بر اساس عوامل کارگزینی و عوامل محاسبه کارکرد پرسنل تعریف کرده، فرمول محاسبه آنها را در سیستم ثبت نموده و با تخصیص آن به پرسنل، حقوق و دستمزد را محاسبه نماید.
ثبت و تعریف انواع وام و اقساط آن
ثبت اطلاعات صندوق و تعاونی‌ها
امکان تعریف انواع فرمول‌های محاسباتی حقوق
شناسایی احکام کارگزینی و اثرگذاری آن در محاسبات حقوق
امکان پرداخت جداگانه حق ماموریت، کارانه، اضافه کار و...بصورت چند مرحله‌ای در ماه
محاسبه معوقات بیمه و مالیات، دیون و کسورات به صورت خودکار
تعریف انواع روش‌های پرداخت مالیات پرسنل
و...
سامانه خدمات نیروی انسانی
ارائه خدمات درمانی، رفاهی و در نظر گرفتن مزایای نقدی و غیر نقدی همواره بخش قابل توجهی از مدیریت منابع انسانی یک سازمان را به خود اختصاص می‌دهد. در این سامانه تمامی موارد در نظر گرفته شده است.
امکان تعریف انواع بیمه‌های حوادث
صدور معرفی نامه جهت اعزام به مراکز درمانی با قابلیت پرداخت هزینه درمان
تعریف کمک‌های نقدی/غیر نقدی و تخصیص آن به پرسنل
ایجاد طرح تحصیل فرزندان و اعطای پاداش به ازای معدل در مقاطع تحصیلی مختلف
افزودن مراکز تفریحی، مهمانسرا، هتل و اولویت بندی استفاده پرسنل
و...
سامانه آموزش پرسنل
این سامانه کارکردهای مدیریت آموزشی شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، نیازسنجی، ارزیابی، رهبری و کنترل را هدفمند می‌نماید. هدف مدیریت آموزشی بهبود اثربخشی، بهره‌وری و کیفیت در سازمان‌ آموزش پرسنل است.
انواع تقویم های آموزشی
زمان بندی کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی
ثبت پرسنل آموزش پذیر هر دوره و وضعیت حضور و غیاب
ارزشیابی هر دوره آموزشی به همراه میانگین گروهی دوره و حداکثر و حداقل های میانگین
ارزیابی اثربخشی دوره‌ها، پرسنل و اساتید پس از انجام دوره و در بازه‌های زمانی مختلف
بانک سوالات و انتخاب سوالات جهت هر آزمون بصورت اتوماتیک و رندوم
و...
سامانه ارزشیابی پرسنل
در این سامانه امکان به کار گیری ابزاری دقیق برای سنجش و ارزشیابی کارکنان، به صورت انواع ارزیابی‌های موجود فراهم شده است. سازمان‌ها می‌توانند با کاربرد انواع ارزشیابی‌ها، کارکنان و مدیران خود را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند.
امکان ارزشیابی بر اساس متدولوژی‌های مختلف
ایجاد الگوهای مختلف ارزشیابی
قابلیت فرمولاسیون جهت محاسبه ارزشیابی
تعیین و طبقه‌بندی موارد ارزشیابی کارکنان
امتیازدهی مدیران مربوط هر پرسنل با توجه به سوالات
جمع بندی و امتیاز نهایی برای هر پرسنل
آرشیو ارزیابی‌های هر پرسنل
و...
سامانه پروفایل پرسنل
این سامانه اطلاعات پرسنل در زیرسامانه‌های دیگر منابع انسانی را به صورت تجمیع شده، جهت مدیریت کارآمد و دسترسی سریع به اطلاعات شخص فراهم آورده است.
دسترسی امن به کلیه اطلاعات شخص
دسترسی به اطلاعات تجمیعی از منابع مختلف دیگر
امکان دسترسی به داده‌های راه دور از طریق وب سرویس
امکان دسترسی از طریق اینترنت/اینترانت به صورت PWA
قابل توسعه برای نیازهای آینده
و...
سامانه نظام پیشنهادات
در این سامانه فرصتهايی كه خلاقيت و نوآوری از طريق سيستم پيشنهادات ايجاد می‌كند باعث نشاط كاركنان در كار شده و روحيه كاركنان را بهبود می‌بخشد. رشد و پيشرفت هر شركت و سازمانی را وجود نيروهای با انگيزه، خلاق و نوآور رقم می‌زنند.
امکان تعریف انواع ساختار پیشنهادات
امکان تعریف فرآیندهای جاری مخصوص هر سازمان در اخذ پیشنهاد
امکان وزن دهی و امتیاز دهی به پیشنهادات
امکان یکپارچه سازی با سیستم ارزیابی جهت امتیاز دهی به افراد پیشنهاد دهنده
امکان یکپارچه سازی با سیستم حقوق دستمزد جهت اعطای پاداش به افراد پیشنهاد دهنده متناسب با امتیاز محاسبه شده
پیاده سازی فرآیند چرخش و بررسی پیشنهادات ارائه شده به سازمان
سامانه کارکرد پرسنل
در این سامانه با تعریف تقویم و شیفت های کاری مختلف و قابلیت تخصیص آنها به صورت گروهی و خاص به پرسنل، امکان محاسبه مدت زمان کارکرد کارکنان، غیبت، انواع مرخصی، انواع ماموریت و اضافه کار کارکنان فراهم گردیده است.
امکان تعریف انواع تقویم کاری
امکان تعریف انواع شیفت کاری
تعریف انواع قوانین مرخصی، ماموریت، اضافه کاری به صورت انفرادی و گروهی
امکان اتصال به انواع دستگاه های حضور و غیاب
امکان تعریف چرخه درخواست تا تایید انواع مرخصی
محاسبه انواع مرخصی اعم از ساعتی، روزانه، استعلاجی، فوت بستگان، بیماری، زایمان و...
محاسبه تمامی عوامل مربوط به کارکرد پرسنل به صورت یکجا یا به تنهایی
و...
سامانه حراست
در این سامانه فرصتهايی كه خلاقيت و نوآوری از طريق سيستم پيشنهادات ايجاد می‌كند باعث نشاط كاركنان در كار شده و روحيه كاركنان را بهبود می‌بخشد. رشد و پيشرفت هر شركت و سازمانی را وجود نيروهای با انگيزه، خلاق و نوآور رقم می‌زنند.
امکان تعریف انواع ساختار پیشنهادات
امکان تعریف فرآیندهای جاری مخصوص هر سازمان در اخذ پیشنهاد
امکان وزن دهی و امتیاز دهی به پیشنهادات
امکان یکپارچه سازی با سیستم ارزیابی جهت امتیاز دهی به افراد پیشنهاد دهنده
امکان یکپارچه سازی با سیستم حقوق دستمزد جهت اعطای پاداش به افراد پیشنهاد دهنده متناسب با امتیاز محاسبه شده
پیاده سازی فرآیند چرخش و بررسی پیشنهادات ارائه شده به سازمان
سامانه رستوران و نقلیه
در این سامانه با تعریف تقویم و شیفت های کاری مختلف و قابلیت تخصیص آنها به صورت گروهی و خاص به پرسنل، امکان محاسبه مدت زمان کارکرد کارکنان، غیبت، انواع مرخصی، انواع ماموریت و اضافه کار کارکنان فراهم گردیده است.
امکان تعریف انواع تقویم کاری
امکان تعریف انواع شیفت کاری
تعریف انواع قوانین مرخصی، ماموریت، اضافه کاری به صورت انفرادی و گروهی
امکان اتصال به انواع دستگاه های حضور و غیاب
امکان تعریف چرخه درخواست تا تایید انواع مرخصی
محاسبه انواع مرخصی اعم از ساعتی، روزانه، استعلاجی، فوت بستگان، بیماری، زایمان و...
محاسبه تمامی عوامل مربوط به کارکرد پرسنل به صورت یکجا یا به تنهایی
و...
سامانه آرشیو سازمانی
در این سامانه قابلیت آرشیو کلیه مدارک و مستندات، انواع الگوی کد دهی به مستندات و طبقه بندی و فولدر بندی و آدرس دهی محل فیزیکی مستندات پیاده سازی گردیده است.
امکان آرشیو انواع اسناد و مدارک اعم از مدارک، تصویر، نقشه، فایل excel، word و...
دسترسی سریع به اسناد با توجه به سطح دسترسی داده شده به کاربر
امکان وزن دهی و امتیاز دهی به پیشنهادات
امکان طبقه بندی اسناد به صورت عادی، محرمانه، سری و...
امکان فراخوانی از تمامی فرم های سیستمهای کاربردی
امکان جستجو در آرشیوها
و...
سامانه انتخابات سازمانی
در این سامانه با تعریف تقویم و شیفت های کاری مختلف و قابلیت تخصیص آنها به صورت گروهی و خاص به پرسنل، امکان محاسبه مدت زمان کارکرد کارکنان، غیبت، انواع مرخصی، انواع ماموریت و اضافه کار کارکنان فراهم گردیده است.
امکان تعریف انواع تقویم کاری
امکان تعریف انواع شیفت کاری
تعریف انواع قوانین مرخصی، ماموریت، اضافه کاری به صورت انفرادی و گروهی
امکان اتصال به انواع دستگاه های حضور و غیاب
امکان تعریف چرخه درخواست تا تایید انواع مرخصی
محاسبه انواع مرخصی اعم از ساعتی، روزانه، استعلاجی، فوت بستگان، بیماری، زایمان و...
محاسبه تمامی عوامل مربوط به کارکرد پرسنل به صورت یکجا یا به تنهایی
و...
سامانه مدیریت کارها و وظایف
در این سامانه فرصتهايی كه خلاقيت و نوآوری از طريق سيستم پيشنهادات ايجاد می‌كند باعث نشاط كاركنان در كار شده و روحيه كاركنان را بهبود می‌بخشد. رشد و پيشرفت هر شركت و سازمانی را وجود نيروهای با انگيزه، خلاق و نوآور رقم می‌زنند.
امکان تعریف انواع ساختار پیشنهادات
امکان تعریف فرآیندهای جاری مخصوص هر سازمان در اخذ پیشنهاد
امکان وزن دهی و امتیاز دهی به پیشنهادات
امکان یکپارچه سازی با سیستم ارزیابی جهت امتیاز دهی به افراد پیشنهاد دهنده
امکان یکپارچه سازی با سیستم حقوق دستمزد جهت اعطای پاداش به افراد پیشنهاد دهنده متناسب با امتیاز محاسبه شده
پیاده سازی فرآیند چرخش و بررسی پیشنهادات ارائه شده به سازمان
سامانه داشبورد مدیریتی
در این سامانه با تعریف تقویم و شیفت های کاری مختلف و قابلیت تخصیص آنها به صورت گروهی و خاص به پرسنل، امکان محاسبه مدت زمان کارکرد کارکنان، غیبت، انواع مرخصی، انواع ماموریت و اضافه کار کارکنان فراهم گردیده است.
امکان تعریف انواع تقویم کاری
امکان تعریف انواع شیفت کاری
تعریف انواع قوانین مرخصی، ماموریت، اضافه کاری به صورت انفرادی و گروهی
امکان اتصال به انواع دستگاه های حضور و غیاب
امکان تعریف چرخه درخواست تا تایید انواع مرخصی
محاسبه انواع مرخصی اعم از ساعتی، روزانه، استعلاجی، فوت بستگان، بیماری، زایمان و...
محاسبه تمامی عوامل مربوط به کارکرد پرسنل به صورت یکجا یا به تنهایی
و...
سامانه جذب و استخدام
در این سامانه فرصتهايی كه خلاقيت و نوآوری از طريق سيستم پيشنهادات ايجاد می‌كند باعث نشاط كاركنان در كار شده و روحيه كاركنان را بهبود می‌بخشد. رشد و پيشرفت هر شركت و سازمانی را وجود نيروهای با انگيزه، خلاق و نوآور رقم می‌زنند.
امکان تعریف انواع ساختار پیشنهادات
امکان تعریف فرآیندهای جاری مخصوص هر سازمان در اخذ پیشنهاد
امکان وزن دهی و امتیاز دهی به پیشنهادات
امکان یکپارچه سازی با سیستم ارزیابی جهت امتیاز دهی به افراد پیشنهاد دهنده
امکان یکپارچه سازی با سیستم حقوق دستمزد جهت اعطای پاداش به افراد پیشنهاد دهنده متناسب با امتیاز محاسبه شده
پیاده سازی فرآیند چرخش و بررسی پیشنهادات ارائه شده به سازمان
سامانه بهداشت و درمان
در این سامانه با تعریف تقویم و شیفت های کاری مختلف و قابلیت تخصیص آنها به صورت گروهی و خاص به پرسنل، امکان محاسبه مدت زمان کارکرد کارکنان، غیبت، انواع مرخصی، انواع ماموریت و اضافه کار کارکنان فراهم گردیده است.
امکان تعریف انواع تقویم کاری
امکان تعریف انواع شیفت کاری
تعریف انواع قوانین مرخصی، ماموریت، اضافه کاری به صورت انفرادی و گروهی
امکان اتصال به انواع دستگاه های حضور و غیاب
امکان تعریف چرخه درخواست تا تایید انواع مرخصی
محاسبه انواع مرخصی اعم از ساعتی، روزانه، استعلاجی، فوت بستگان، بیماری، زایمان و...
محاسبه تمامی عوامل مربوط به کارکرد پرسنل به صورت یکجا یا به تنهایی
و...